UDFORSK KVALITETEN


KVALITET OG EVALUERING PÅ UDDANNELSEN

På HANSENBERG Tekniske Gymnasium er kvaliteten af vores undervisning og læring altafgørende.

Undervisningsministeriet stiller en database til rådighed, hvor man kan se statistik for eleverne på HANSENBERG Tekniske Gymnasium, herunder karakterer, gennemsnitlig studietid og fuldførelse.

I henhold til lov om gennemsigtighed og åbenhed har skolen pligt til at oplyse følgende for skolens uddannelser:

 

Nøgletal 2023

 

Kvalitetssystem

Selvevaluering

Datagrundlaget for alle fag, ETU og MTU analyseres 1 gang årligt (4. + 1. kvartal), og udfordringer diagnosticeres af rådgivningsenheden bestående af rektor, leder for Undervisning og Kvalitet og skolens pædagogiske konsulent med mulighed for inddragelse af faggruppeansvarlige. Datagrundlaget for de enkelte fag trækkes én gang årligt af Undervisning og Kvalitetsenheden, og nye handlinger/indsatser under det første retningsgivende mål indskrives i mini-RADAR (et internt styringsredskab) for faget (1. + 2. kvartal). De enkelte faggrupper arbejder systematisk med at kvalitetssikre og udvikle undervisningen for at udfordre eleverne, så de bliver så dygtige, som de kan.

 

Kvalitetsrapport

Kvalitetsrapporten 2022 for HANSENBERG Tekniske Gymnasium indeholder gymnasiets resultater i lyset af de pejlemærker for kvalitet, der er udstukket fra Undervisningsministeriet. Rapporten giver et overblik over gymnasiets resultater og kvalitetsarbejde og understøtter således en systematisk evaluerings- og resultatopfølgning. Samtidig fungerer den som grundlag for intern dialog og kvalitetsudvikling på gymnasiet.

Anvendelse af gymnasiets kvalitetsrapport
Gymnasiets kvalitetsrapport giver et billede af, hvordan gymnasiets resultater ser ud her og nu, og hvilken udvikling der har været. 

Rapporten tjener dermed to væsentlige formål:

  • Gymnasiets interessenter får et samlet overblik over gymnasiets udvikling, som den kommer til udtryk i kvantitative data samt analyser og vurderinger af disse.
  • Kvalitetsrapporten repræsenterer et centralt styringsværktøj i den samlede kvalitetsstyring på HANSENBERG, idet den danner grundlag for den faglige dialog, som finder sted på alle niveauer i organisationen. Ligesom dialogen om gymnasiets resultater også danner grundlag for beslutning om nye tiltag og/eller særlig support.

 

 

Opfølgningsplan

Opfølgningsplanen er udarbejdet på baggrund af det systematiske kvalitetsarbejde, der gennem flere år er lavet på HANSENBERG Tekniske Gymnasium. Det systematiske kvalitetsarbejde sikres via den årlige selvevaluering. En selvevaluering, hvor datagrundlaget for alle fag og ETU analyseres og udfordringer diagnosticeres af en rådgivningsenhed bestående af rektor, leder for Undervisning og Kvalitet samt en pædagogisk konsulent med mulighed for inddragelse af faggrupper. På baggrund af dette aftales nye handlinger/indsatser og indskrives i mini-RADAR for fagene.

Evalueringsstrategi

Evalueringsstrategien beskriver HANSENBERG Tekniske Gymnasiums rammer for dels den interne evaluering af undervisningen og dels den løbende evaluering af elevernes faglige standpunkt og udvikling.

Undervisningsmiljøvurdering

Temaerne for undervisningsmiljøvurderingen er for HTX:

  • Social trivsel
  • Pres og bekymringer
  • Mobning

 
 

Hvor høj er den overordnede trivsel blandt eleverne?

Elevtilfredshedsundersøgelse (ETU)/trivselsmålinger 2022

Overblik over trivsel på HANSENBERG Tekniske Gymnasium 2022

 

Elevtrivsel indgår som et af tre retningsgivende mål, gymnasierne skal arbejde med. Målsætningen indebærer, at elevernes trivsel på de gymnasiale uddannelser skal styrkes, og at skolerne har ansvaret for at opbygge sunde læringsmiljøer.

På HANSENBERG Tekniske Gymnasium er der et stort fokus på at skabe læringsmiljøer og lærer-elevrelationer, der fremmer elevernes faglige og sociale trivsel og arbejde med at forbedre den faglige og sociale trivsel for alle elever.

Resultatet af ETU-undersøgelsen skoleåret 2021/2022 viser et resultat på 4.0, hvor 1 er dårligst, og 5 er bedst. HANSENBERG Tekniske Gymnasium ligger på niveau med landstallet og lidt over på den sociale trivsel. HANSENBERG Tekniske Gymnasium samlet set både dygtige og tilfredse elever.